เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT

dlitloICT (Information Communication and Technology)√ หน่วยที่  1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5  ใบงานที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
⇒ คำถามสร้างพลังคิด
√ ให้นักเรียนบอกถึงแนวโน้มการใช้ และการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
√ ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.5  ใบงานที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
⇒ คำถามสร้างพลังคิด
√ ให้นักเรียนอธิบาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ


√ หน่วยที่ 2  ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ

2.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
2.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2.4 วีดิทัศน์เรื่อง เรื่อง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
2.5  ใบงานที่ 1 เรื่อง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
2.6 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
⇒ คำถามสร้างพลังคิด
√ ให้นักเรียนบอกถึงลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ


√ หน่วยที่ 3  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร


⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
1.5  ใบงานที่ 1 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
⇒ คำถามสร้างพลังคิด
√ ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน


⇒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.2 สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประเภทการเชื่อมต่อ
1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.4 วีดิทัศน์ เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.5  ใบงานที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประเภทการเชื่อมต่อ
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน เครือข่ายคอมพิวเตอร์
⇒ คำถามสร้างพลังคิด
√ ให้นักเรียนบอกรูปแบบของการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย
√ ให้นักเรียนอธฺิบายถึงประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่ใช้ในสถานศึกษา


%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

googlesite   %e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99google
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

โฆษณา